ชื่ออุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์
{tab |red} อาคารจัดแสดงศิลปวัตถุ อาคารตั้งอยู่ใกล้กับลานจอดรถ เป็นสถานที่จัดแสดงชิ้นส่วนที่ได้จากการขุดแต่ง โบราณวัตถุที่ใช้ประกอบสถาปัตยกรรม จากการขุดแต่งโบราณสถานได้พบส่วนประกอบสถาปัตยกรรมเป็นจำนวนมากมีทั้งเป็นปูนปั้นดินเผา หิน และศิลาแลง ลายปูนปั้น…
{tab |red} หลุมขุดค้นโครงกระดูก หลุมฝังศพสมัยก่อนประวัติศาสตร์ บริเวณนอกกำแพงเมืองด้านทิศใต้ติดกับแม่น้ำแควน้อย ขุดพบโครงกระดูกมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ จำนวน ๔ โครง แต่เห็นอยู่ในหลุมขุดค้นเพียง…
{tab |red} โบราณสถานหมายเลข 4 อยู่ห่างจากจากกำแพงด้านทิศตะวันตกของโบราณสถานหมายเลข ๑ ไปประมาณ ๒๓๖.๕๐ เมตร เป็น…
{tab |red} โบราณสถานหมายเลข 3 ตั้งอยู่นอกกำแพงแก้วด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของโบราณสถานหมายเลข ๑ ห่างออกไป ๑๕๐ เมตร อาคารหลังนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่ราบโล่ง…
{tab |red} โบราณสถานหมายเลข 2 เป็นกลุ่มอาคารเช่นเดียวกับโบราณสถานหมายเลข ๑ ตั้งอยู่บนพื้นที่ราบนอกกำแพงแก้ว ใกล้มุม กำแพงด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของโบราณสถานหมายเลข ๑…
{tab |red} โบราณสถานหมายเลข 1 เป็นกลุ่มอาคาร ส่วนใหญ่ยึดแนวแกนทิศตะวันออก-ตะวันตกเป็นหลัก โดยเมื่อผ่านประตูเมืองด้านทิศตะวันออกเข้าไป ๒๒๗ เมตร ก็จะถึงชานศิลาแลง…
{tab |red} ผังบริเวณเมืองสิงห์ ๑. โบราณสถานหมายเลข ๑ ๒. โบราณสถานหมายเลข ๒ ๓.…