ชื่ออุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี

     พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าฯให้สร้างพระราชวังและสิ่งก่อสร้างโดยใช้พื้นที่ยอดเขาทั้งสามยอด และให้มีองค์ประกอบครบถ้วนตามธรรมเนียมในการสร้างพระราชวัง โดยนำรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก และแบบจีน มาใช้ในการออกแบบอาคารต่างๆ เริ่มก่อสร้างในปีพุทธศักราช ๒๔๐๒ โดยมีเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เป็นแม่กองในการก่อสร้าง และพระเพชรพิไสย ศรีสวัสดิ์ (ท้วม บุนนาค) เป็นนายงานก่อสร้าง แล้วเสร็จในปีพุทธศักราช ๒๔๐๕ โดยได้ทรงพระราชทานนามพระราชวังแห่งนี้ว่า “พระนครคีรี”  >> อ่านเพิ่ม