ชื่ออุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์

โบราณสถานหมายเลข 4


 

         อยู่ห่างจากจากกำแพงด้านทิศตะวันตกของโบราณสถานหมายเลข ๑ ไปประมาณ ๒๓๖.๕๐ เมตร เป็น ฐานอาคารคล้ายห้องแถว ๔ ห้อง ก่อด้วยศิลาแลง เป็นพื้นชั้นเดียวรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเรียงกัน แต่ละห้องกว้าง ๓.๙๐ เมตร ยาว ๖.๖๕ เมตร ระยะเรียงห่างกัน ๐.๕๐ เมตร พื้นบางส่วนปูด้วยศิลาแลงได้พบกรวดแม่น้ำและทรายอัดแน่น ลักษณะดังกล่าวสันนิษฐานว่าเป็นฐานรากของอาคาร ทางด้านทิศเหนือของอาคารพบแท่นฐานประติมากรรมหิน ทรายตั้งอยู่

 

แผนที่แสดงจุดรับฟังการบรรยายโบราณสถานหมายเลข 4